ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΑ ΑΠΌ 8-1-2021 ΩΣ 11-1-2021 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.